Descărcări
Fonduri pentru antreprenori PDF Imprimare Email

Fundatia Serviciilor Sociale Bethany dezvoltă un proiect în cadrul programului România Start-up Plus prin care va oferi antreprenorilor debutanți fonduri nerambursabile de câte 40.000 de euro pentru inițierea de afaceri în mediul urban. Completați un scurt chestionar, care va fi utilizat (strict prin prelucrare statistică) în evaluarea nevoilor potențialilor beneficiari. Lăsați-vă datele de contact pentru a fi invitați să faceți parte din grupul țintă al proiectului (urmând a avea acces la cursuri gratuite de antreprenoriat, servicii de consiliere și mentorat, stagii de practică și finanțări nerambursabile pentru începerea unei afaceri):

Chestionar antreprenoriat Bethany

 
Metode de evaluare a riscului de insolvență bazate pe rate financiare PDF Imprimare Email

Coperta_CD

Cartea propune o colecție de metode de evaluare a riscului de insolvență bazate pe rate financiare, adresându-se cu precădere practicienilor în domeniul insolvenței și specialiștilor în analiză financiară sau analiză a fezabilității investițiilor.

Într-o abordare monofactorială, sunt prezentate metode de analiză bazate pe rate individuale, inducându-se modalitățile de calcul al ratelor și interpretare a rezultatelor în raport cu nivele de referință fundamentate statistic asupra întreprinderilor din România. Metodologia monofactorială propusă utilizează informații financiar-contabile ușor accesibile publicului larg. În baza acesteia, analistul poate poziționa întreprinderea într-o anumită clasă de risc într-un timp foarte scurt, folosind informații financiar-contabile sintetice, făcute publice online de către Ministerul Finanțelor Publice. 

În același timp sunt prezentate mai multe modele multifactoriale de analiză, dezvoltate prin utilizarea analizei discriminante sau a regresiei logistice asupra unui eșantion larg de întreprinderi din România.

Metodele de analiză bazate pe date financiar-contabile istorice nu sunt aplicabile întreprinderilor fără istoric financiar. În special pentru astfel de întreprinderi este propus un set de instrumente de analiză bazate de tablouri previzionate ale fluxurilor de numerar.

Cartea poate fi descărcată gratuit, cu obligația citării în situația utilizării ca referință în alte lucrări: Brîndescu-Olariu, D. (2014). Metode de evaluare a riscului de insolvență bazate pe rate financiare. Timișoara: Editura Mirton.

 


 
Studii monofactoriale privind potențialul ratelor financiare în evaluare riscului de insolvență PDF Imprimare Email

SMPRF

Cartea reflectă rezultatele unor cercetări monofactoriale privind potențialul ratelor financiare în evaluarea riscului de insolvență asociat întreprinderii. Studiul realizat are la bază cel mai mare eșantion utilizat în acest domeniu în România (și unul dintre cele mai mari eșantioane utilizate în cercetările în domeniu la nivel mondial). Rezultatele indică potențialul, dar și limitele fiecărei rate financiare individuale în evaluarea riscului de insolvență cu 2 ani înainte de eventuala producere a evenimentului. Metodologia propusă este aplicabilă întreprinderilor românești. Bazându-se exclusiv pe date disponibile online, aceasta este facil de utilizat. Informațiile prezentate se adresează cu precădere practicienilor în domeniul insolvenței și specialiștilor în domeniul analizei financiare.

 

Cartea poate fi descărcată gratuit, cu obligația citării în situația utilizării ca referință în alte lucrări: Brîndescu-Olariu, D. (2014). Studii monofactoriale privind potenţialul ratelor financiare în evaluarea riscului de insolvenţă. Timișoara: Editura Politehnica.

 

 
Aplicatie analiză financiară PDF Imprimare Email

analizaScopul aplicaţieeste acela de a facilita analiza situaţiei financiare a întreprinderii. În realizarea acestui scop, aplicaţia prelucrează datele de intrare, asigurând elaborarea de situaţii financiare, calcularea unor indicatori specifici, compararea valorii acestora cu diferite valori de referinţă, reflectarea grafică a structurii şi dinamicii lor. Aplicația poate fi descărcată gratuit.

Fenomenul de globalizare susţine uniformizarea la nivel mondial a procedurilor de prezentare a informaţiilor financiar – contabile (prin modelarea standardelor internaţionale de contabilitate, a standardelor internaţionale de raportare financiară, a standardelor internaţionale de evaluare, etc.).            

Utilizând informaţia financiar  - contabilă, metodele şi tehnicile întrebuinţate în analiza financiară se adaptează continuu, pentru a păstra corespondenţa atât cu modalităţile de prezentare a informaţiilor – sursă, cât şi cu necesităţile de informare ale diferitelor grupuri de utilizatori. Aplicaţia are la bază tehnici de analiză financiară general acceptate în domeniu.  

 
Aplicatie analiză Bilanț PDF Imprimare Email

Analiza_BilantAplicația facilitează analiza situației financiare a întreprinderii utilizând informații din Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere, Notele explicative, graficele de rambursare asociate contractelor de leasing sau de credit, statele de plată, precum şi informaţii de natură macroeconomică (rata inflaţiei, rata dobânzii de referinţă etc.). 

Aplicația poate fi descărcată gratuit.

Analiza poate fi realizată pentru un interval de maximum 4 perioade, durata perioadei putând fi setată din aplicaţie la orice valoare: 1 lună, 1 trimestru, 1 semenstru, 1 an, alte durate. Aplicaţia a fost orientată către întreprinderile mici, care întocmesc situaţii financiare simplificate. Totuşi, aceasta poate fi utilizată şi în cazul întreprinderilor mari fără dificultăţi semnificative.

În mod implicit, indicatorii calculaţi sunt caracterizaţi în dinamică la nivelul întregii perioade de analiză, prin indici specifici şi reprezentări grafice. În acest sens, aplicaţiile calculează variaţii absolute, indici de creştere, indici medii de creştere. Abordarea este cea cu bază în lanţ. Există însă şi obţiunea unei caracterizări a dinamicii utilizând baze fixe.

 

 

 
Aplicație Analiză economică PDF Imprimare Email

analiza_economicaAplicaţia informatică permite realizarea de analize factoriale în conformitate cu logica metodei substituţiilor în lanţ. Poate fi descărcată gratuit

Bazată pe modele matematice de analiză, aplicaţia are cu precădere scopuri didactice, urmărind să faciliteze înţelegerea logicii fenomenelor economico – financiare care se manifestă la nivel de întreprindere. Include 29 de modele factoriale. Pentru fiecare model, datele inițiale sunt introduse de utilizator, aplicația furnizând în 8 faze calculele și explicațiile aferente.

 
Financial analysis application PDF Imprimare EmailFinancial_analyis
Financial analysis
 aplication in VBA / MS Office Excel - version 2003 (free download).

 

The application calculates ratios and generates charts speciffic to the financial analysis. The period of the analysis can be set from 1 to 10 years.

The input data will have to came from the official financial statements of the company: balance sheet, profit and loss account, cash - flow statement.

Throughout the session you can switch between the 3 languages currently avaible: English, French and Romanian.

You can download the application in the version that suits the software on your PC. In order to make use of it, you must enable macros (first reduce the level of Macro security in Excel on your computer: you can find instructions when opening the application).

 
Aplicatie evaluare PDF Imprimare Email

evaluareAplicatia informatică este destinată evaluării întreprinderii. Metodologia de evaluare utilizată este una simplificată, aplicația având drept scop ilustrarea sintetică a procesului de evaluare. Utilitatea aplicației se limitează la sfera didactică, folosirea în practică nefiind indicată datorită flexibilității reduse. Descărcare gratuită.

 
Analiză firmă PDF Imprimare Email

logo2Fişierul ataşat conţine analiza situaţiei financiar patrimoniale a unei întreprinderi care are ca obiect de activitate producerea mobilierului din lemn.

           

 
Simulator ciclu de exploatare PDF Imprimare Email

logo2Aplicație care permite simulări simplificate în domeniul gestiunii financiare a întreprinderii.

A fost avut în vedere exemplul întreprinderilor care derulează activități de comerț. Ciclul de exploatare al unei astfel de întreprinderi începe în momentul achiziției mărfurilor de la furnizori și se încheie în momentul încasării contravalorii acestora de la clienți. Astfel, ciclul de exploatare poate include o perioadă de stocare a mărfurilor (care începe la achiziție și se încheie în momentul vânzării), respectiv o perioadă de creditare a clienților (din momentul vânzării până în momentul încasării).

Aplicația oferă posibilitatea urmăririi impactului variației volumului de activitate, duratei de rotație a stocurilor, duratei de rotație a creanțelor față de clienți, duratei de rotație a datoriilor față de furnizori sau adaosului comercial asupra lichidității întreprinderii și asupra echilibrului financiar al acesteia. 

 
Aplicație fonduri europene PDF Imprimare Email

Instrumente_structuraleAplicație informatică destinată gestiunii sesiunilor de depunere a cererilor de finanțare. Conține informații privind perioada 2007-2013, cu posibilități de actualizare. Descărcare gratuită.

Pentru utilizare, este necesară disponibilitatea programului Excel, versiunea 2003 sau ulterioară. Rularea aplicației implică activarea în Excel a macro-comenzilor. În acest sens, în situația în care anterior nu au fost folosite pe calculator aplicații în Visual Basic for Applications, va trebui probabil să reduceți nivelul de securitate în Excel.

 
Aplicație Deviz General PDF Imprimare Email

devizAplicație informatică - suport în elaborarea devizului general, a devizelor pe obiecte și a altor situații solicitate prin HG 28 / 2008 aferent studiilor de prefezabilitate, studiilor de fezabilitate, documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție sau proiectelor tehnice. Poate fi descărcată gratuit.

Pentru utilizare, este necesară disponibilitatea programului Excel, versiunea 2003 sau ulterioară. Rularea aplicației implică activarea în Excel a macro-comenzilor. În acest sens, în situația în care anterior nu au fost folosite pe calculator aplicații în Visual Basic for Applications, va trebui probabil să reduceți nivelul de securitate în Excel.

 


© 2008-2011 levier.ro
elektrik